ארנפלד סוכנות לביטוח

ערבות בנקאית מהי – למי זה טוב וכמה זה עולה?

ערבות בנקאית זוהי ערבות הניתנת על ידי הבנק אשר מתחייב לפירעון ההתחייבות של מקבל הערבות. הערבות הבנקאית נחשבת לאחת מהבטוחות המועדפות והחזקות ביותר בעולם העסקי והיא שקולה בערכה כמעט לכסף מזומן. מאחר הבנקים נחשבים למוסד פיננסי יציב, בטוח ובעל חוסן פיננסי גבוה הערבות הבנקאית מעניקה לנושה ביטחון גבוה באשר לסיכויים למימוש הערבות.

 

מהי ערבות ומהם סוגי הערבויות השונים?

ערבות זהו מנגנון משפטי אשר נועד להבטיח את פירעון ההלוואה. הערב להלוואה לוקח על עצמו את ההתחייבות לפרוע את החוב של הלווה במקרים שבהם הלווה לא יוכל לעמוד בפירעון חובותיו. הערבות יכולה להיות ערבות לתשלום החיוב כולו או רק לחלקו.

יש סוגים שונים של ערבויות כאשר המכנה המשותף לכולן הוא ההתחייבות האישית של הערב לפרוע את החובות של הלווה.

ערבות בנקאית זוהי התחייבות נפרדת ועצמאית של הבנק לפריעת החוב. הערבות הבנקאית היא הערבות המועדפת על הנושים מאחר והיא אינה תלויה ביכולת הפיננסית של הערב.  פירעון ההלוואה נדרש מהבנק הנחשב לגוף פיננסי עצמאי וחזק בעל חוסן כלכלי גבוה.

נהוג להתייחס אל הערבות הבנקאית כאל ערבות אוטונומית, ערבות עצמאית העומדת בפני עצמה ללא קשר לעסקה שנעשתה בין החייב לבין הנושה.

המעמד האוטונומי העצמאי של הערבות הבנקאית מחייב את הבנק לפרוע את סכום הערבות,  בהתאם לסכום הנקוב בכתב הערבות, מיד עם קבלת הדרישה לפירעון הערבות הבנקאית, בלי לחייב תחילה את פירעון ההלוואה על ידי החייב, בלי להטיל על הנושה חובה או דרישה לנמק את דרישתו ובלי שהבנק יידרש לבדוק האם החייב הפר את תנאי העסקה שנערכה בינו לבין הנושה .

הודות לעיקרון העצמאות של הערבות  הבנקאית, הליך פירעון החוב נחשב לבטוח ומהיר מאוד. אין צורך בפנייה אל בית המשפט או אל לשכת ההוצאה לפועל כדי לממש את פירעון החוב.

 

מהי המשמעות המשפטית של הערבות הבנקאית?

מנגנון הערבות הבנקאית מגלם שתי התקשרויות המתקיימות בנפרד. התקשרות אחת מתקיימת בין הנושה לבין החייב , זוהי התקשרות שבה מתחייב הבנק לשלם לנושה את הסכום שצוין בכתב הערבות בהתאם לתנאי הערבות.

ההתקשרות שנייה היא בין הבנק לבין החייב. זוהי התחייבות דו צדדית, הבנק מתחייב לפרוע את סכום ההתחייבות ואילו החייב נדרש להעמיד לבנק ביטחונות נדרשים ולשלם לו עמלה.

כאשר החייב אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות, יממש הנושה את הערבות הבנקאית. אם יתקיימו התנאים למימוש הערבות הבנקאית יעביר הבנק את הסכום הנדרש לנושה ללא תנאים וללא הנמקה.

 

מי צריך ערבות בנקאית?

השימוש בערבות הבנקאית נפוץ מאוד בעולם העסקי בתחומים רבים כמו בהסכמים לשכירת דירה, בעסקאות מסחריות רבות היקף, בהגשת מכרזים, בהתקשרות עם קבלן בעת קניית דירה על הנייר ועוד.

הרציונל העומד מאחורי הדרישה לערבות בנקאית בעולם העסקי הוא הגברת היציבות והבטיחות בחיי המסחר ויצירה של מנגנון קל, בטוח ופשוט לביצוע להבטחת התשלום.

הערבות הבנקאית נחשבת לבטוחה המועדפת בעולם העסקים, ולכן היא נפוצה מאוד בעולם העסקי.

 

ערבות בנקאית בעולם הנדל"ן – מה אומר חוק המכר?

ערבות חוק המכר היא ערבות בנקאית הניתנת מטעם הקבלן או כל מבצע פרויקט נדל"ן . זוהי ערבות האמורה לשמש כביטוח לכסף שמעביר רוכש הדירה עבור הדירה עד לרגע שבו העסקה מתקדמת לשלביה הסופיים כמו רישום של הדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין, טאבו, או רישום אזהרה בטאבו או חתימה על הסכם חכירה כאשר מדובר בקרקע חכורה.

רוכשי הדירה נמצאים בסכנה מתמדת בעסקת רכישת דירה על הנייר. סיבות שונות עלולות לגרום להם להפסיד את הכספים הרבים ששילמו ליזם הפרויקט. מבצע הפרויקט עלול להיקלע לבעיות כספיות שימנעו ממנו להמשיך לבנות את הפרויקט ולהביא אותו לידי סיום  ואין באפשרותו להחזיר את הכסף לרוכשים או גם בשל מעשי מרמה כמו היעלמות הקבלן עם הכסף או במקרים שבהם נגרם נזק פיזי לבניין שאינו מכוסה על ידי חברת הביטוח ועוד.

הערבות תיכנס לפעולה כאשר הדירה לא מועברת לקונה אשר רכש את הדירה והעביר סכומי כסף ניכרים למבצע פרויקט הנדל"ן. הערבות מעניקה לרוכש הדירה ביטחון למקרים שבהם הוא לא יקבל את הדירה והיא תיכנס לפעולה כאשר הדירה לא תימסר לקונה ששילם עליה במלוא כספו.

חשוב לציין כי הערבות מעניקה לרוכשים של הדירה ביטחון והגנה להשקעתם הכספית, אם כי  ההגנה אינה מלאה. כאשר רוכש הדירה פונה לבנק הערב ומבקש לקבל את כספי הערבות עליו לצרף העתק של פסק דין או כל החלטה שיפוטית אחרת הקובעת את העילה לתשלום לפי הערבות. במקרים בודדים שבהם רוכש הדירה לא יצליח להמציא את המסמך המשפטי, הבנק לא יהיה חייב לממש את הערבות, אלא רק במקרים שבהם מצוי בידו מידע אמין שלפי קיימת מניעות מוחלטת של מבצע הפרויקט למסור את החזקה בדירה לרוכשים.

הערבות הבנקאית על פי חוק המכר מתייחסת רק לסכומים ששולמו על ידי הרוכש לקבלן או ליזם. היא אינה מתייחסת לנזקים אחרים שנגרמו לרוכשים כמו למשל תשלום דמי שכירות לדירה שכורה המשמשת כחלופה לדירה הקנויה שאליה לא יכול הרוכש להיכנס או עלויות של הובלת תכולת הדירה לדירה שכורה, לפעמים גם למספר דירות ועוד.

כאמור, כדי לממש את הערבות הבנקאית על רוכש הדירות היה לצרף פסק דין מבית המשפט או כל הוכחה משפטית אחרת. ההליך המשפטי הנדרש לצורך המצאת ההוכחה המשפטית עלול להיות יקר וממושך והערבות הבנקאית אינה מכסה את כל העלויות הכרוכות בכך.

 

ערבות בנקאית לשוכרי הדירות

ערבות בנקאית נדרשת במקרים רבים על ידי שוכרי דירות שאינם יכולים להציג ערבויות כספיות טובות מספיק למשכיר הדירה. משכירי דירות רבים דורשים מהשוכרים ערבות ממשית שאפשר יהיה לפדות אותה כאשר השוכר לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי משכיר הדירה.

נתוני הסטטיסטיקה מלמדים כי הצורך בערבות בנקאית גבוה מאוד בשוק השכירות של הנדל"ן בשל הרצון של בעלי הדירות להבטיח את תשלום שכר הדירה ופיצוי על נזקים אפשריים לנכס.

 

איך עובדת הערבות הבנקאית?

כאשר הבנק מעניק ללקוח ערבות בנקאית הוא משריין סכום כסף בגובה הערבות. בסכום הכסף שאותו שריין הבנק לא יוכל הלקוח להשתמש והוא יהווה בטוחה לערבות הבנקאית שנתן הבנק ללקוח.

נוסח הערבות הנחתם בין  נציגי הבנק לבין הלקוח מגדיר במפורט את תנאי הערבות. את אופן הצמדת סכומי הערבות, למדד, למטבע חוץ וכדומה, את תאריכי תוקף הערבות, את התנאים למימוש הערבות או לביטול שלה או את הגבלת היכולת להעברת הערבות לכל גורם אחר.

מימוש הערבות יכול להתבצע רק על ידי גורם אחד בלבד, על ידי הנושה, וזאת באמצעות הצגת מסמך של ערבות בנקאית בתוקף לצד מכתב הדורש את פירעון הערבות בהתאם לסכום הנקוב בכתב הערבות.

על הבנק להעביר לנושה את פירעון הערבות במהלך פרק הזמן כפי שמוגדר בכתב הערבות.

 

מהם היתרונות והחסרונות של הערבות הבנקאית?

לערבות הבנקאית יש יתרונות רבים:

תשלום הערבות בטוח.

אפשר לבצע ערבות בנקאית גם בסכומים גבוהים.

הלקוח לא יכול לבטל על דעת עצמו את הערבות הבנקאית.

מול היתרונות, יש גם חסרונות:

יש להגיע לבנק כדי לקבל ערבות בנקאית ולעתים זה עלול להיות הליך בירוקרטי מתיש.

הוצאת הערבות הבנקאית כרוכה בעמלה כספית גבוהה.

הכסף שאותו שריין הבנק כבטוחה לערבות הבנקאית, אינו זמין ללקוח והוא אינו יכול להשתמש בו בכל תקופת הערבות.

 

איך אפשר לממש את הערבות הבנקאית?

מימוש הערבות יכול להתקיים על ידי אדם אחד בלבד, על ידי המוטב באמצעות הצגת כתב הערבות הבנקאית בצירוף מכתב הדורש את הסכום כפי שנקוב בערבות.

הליך מימוש הערבות הבנקאית הוא הליך מהיר. במקרים מסוימים מספיקה דרישה של המוטב כלפי הבנק למימוש הערבות ובמקרים אחרים או המוטב חייב להציג מסמכים וראיות המעידים על קיום התנאים הנדרשים למימוש הערבות.

מיד עם  מילוי התנאים למימוש הערבות יקיים הבנק את ההתחייבות שלו כלפי המוטב ויפרע את כתב הערבות בהתאם לתנאים המפורטים בכתב הערבות, בדרך כלל בתוך עשרה ימי עסקים.

קיימים מקרים נדירים שבהם יהיה רשאי הבנק לא לעמוד בהתחייבות שלו ואפילו לבטל אותה כמו למשל בהעלאת טענות של זיוף או מרמה נגד המוטב, התנהגות פסולה של המוטב, הפעלה של לחץ ואמצעי כפייה נגד החייב ועוד.

 

איך יכול החייב לבטל את מימוש כתב הערבות?

הדרך היחידה שבה יוכל לחייב לבטל את מימוש כתב הערבות הבנקאית היא רק באמצעות צו מניעה מטעם בית המשפט. אך בשל המעמד העצמאי של כתב הערבות הבנקאית, בית המשפט יורה על ביטול כתב הערבות רק במקרים חריגים וקיצוניים.

 

מתי יבטל בית המשפט את חיוב הערבות הבנקאית?

  • כאשר החייב מעלה כלפי הנושה טענות של מרמה או זיוף או טענות שלפיהן התנהג הנושה במסגרת קיום העסקה באופן חמור וחסר תום לב קיצוני כמו למשל, התנהגות המונעת מנקמנות, התנהגות המונעת משיקוים זרים, שימוש באמצעי לחץ וכפייה מצד הנושה על החייב .
  • כאשר הדרישה לחילוט הכספים היא דרישה בלתי הגיונית ושרירותית כמו למשל דרישה לקיום הערבות כאשר החייב מוכיח כי הוא קיים את הצד שלו בעסקה במלואו.

הליך רע"א 9123/05 אדמוב פרויקטים בע"מ נגד נ. א. אדמוב בע"מ ואחר'  קובע כי יש להבדיל בין סמכות בית המשפט לביטול עסקת הערבות לבין סמכות הבנק. בפסק הדין קובע השופט שעיקרון האוטונומיות של כתב הערבות הבנקאית מחייב רק את הבנק ולא את בית המשפט.

לכן, הבנק חייב לממש את כתב הערבות בכל מצב מאחר והוא חסר את היכולות המשפטיות להכריע בשאלה האם הנושה אכן קיים את חלקו בעסקה. רק בית המשפט הוא הגורם המוסמך לדון בשאלות קיום העסקה, ומשקבע בית המשפט כי החייב מילא את חלקו בקיום העסקה, הוא רשאי לבטל את ההתחייבות של הערבות הבנקאית על אף העצמאות האוטונומית שלה.

 

כמה עולה ערבות בנקאית?

לכל בנק יש מחירון משלו לקבלת הערבות, אך כמו בכל עמלה גם בעמלה הנדרשת לקבלת ערבות בנקאית אפשר להתמקח עם הבנק. ככל שהלקוח יציב יותר מבחינה פיננסית ומכניס יותר כסף לבנק, כך הבנק יעניק לו ערבות בנקאית בתנאים טובים יותר.

בטבלה זו מובאים מספר מחירונים לדוגמא, הם אינם מחייבים והם מובאים רק לקבלת אינדיקציה על גובה העמלות הנדרשות לקיום הערבות הבנקאית.

 

שם הבנק עמלה שנתית  סכום עמלה מינימלי
בנק הפועלים 5% מגובה הערבות 380 שקלים
הבנק הבינלאומי הראשון 5% מגובה הערבות 440 שקלים
בנק דיסקונט 6.2% מגובה הערבות 500 שקלים
בנק לאומי 5% מגובה העמלה 369 שקלים
מזרחי טפחות 6.5% מגובה העמלה 380 שקלים

 

מה ההבדל בין ערבות בנקאית לצ'ק בנקאי?

ערבות בנקאית היא בדרך כלל ערבות אוטונומית, ערבות הניתנת למימוש ללא תנאי.

צ'ק בנקאי זהו צ'ק שאפשר לממש אותו דרך הבנק, אך אם הבנק מסרב כמו למשל כאשר חשבון הלקוח הוא חשבון מוגבל או שהצ'ק בוטל עוד לפני המימוש, הבנק אינו מחויב לפרוע אותו במקרים אלו אפשר יהיה לפרוע את הצק הבנקאי רק באמצעות פנייה להוצאה לפועל.

 

ערבות בנקאית – משולחנו של עורך החדשות

 

  • הוזלה בתעריפי העמלות להנפקת ערבות בנקאית 

 

תעריפי העמלות של הערבות הבנקאית הם מהגבוהים ביותר בין תעריפי העמלות השונות שהבנקים גובים.

הפיקוח על הבנקים החל במגעים לקראת הוזלה משמעותית של גובה העמלה של הערבות הבנקאית והצפייה היא כי כבר בתקופה הקרובה יושלם המהלך שישנה את חישוב העמלה מאחוזים בהתאם לגובה הערבות למחיר קבוע של עמלה אחידה ללא התחשבות בגובה הערבות הבנקאית.

מאחר ובעלי דירות רבים אינם מוכנים לקבל צ'ק בנקאי משוכרי הדירות, הפיקוח על הבנקים נדרש לעניין כדי להוזיל במיוחד את גובה הערבות הנדרשת משוכרי דירות במטרה לצמצם את הפערים בין שכבות האוכלוסייה השונות ולהקל על שוכרי הדירות .

 

  • בקרוב: ערבות בנקאית בדיגיטל ללא צורך בהגעה אל הבנק

 

בנק הפועלים הודיע כבר בתחילת שנת 2019 כי בקרוב אפשר יהיה להנפיק ערבות בנקאית בדרך דיגיטלית. מהלך זה יפטור את הצורך בהגעה לבנק, בשטר פיזי ובהחתמה של הגורמים הרלוונטיים. בתחילה יינתן השירות לעסקים בלבד ורק בהמשך השנה הוא יינתן גם ללקוחות פרטיים.

ומה עם גובה העמלה? כאן אין בשורות טובות, גובה העמלה יישאר לפי שעה ללא שינוי.

ערבות בנקאית מהי – למי זה טוב וכמה זה עולה
ערבות בנקאית מהי – למי זה טוב וכמה זה עולה
תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא

תיקון 190 – סקירה

הגעה לגיל הפנסיה מאתגרת לעיתים רבות את היוצאים לפנסיה, האתגר הכרוך בשמירה על איכות החיים ועל רמת החיים שהתרגלו אליה בשנות העבודה קשה במיוחד לאור העובדה שלעיתים קרובות גובה הקצבה

קרא עוד »
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.