תקנון ומדיניות פרטיות

למידע נוסף והצעת מחיר השאירו את פרטיכם:

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תאריך עדכון: 30/3/2021

 

מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר כהגדרתו להלן, ומשקף את הסכמתך ואישורך לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.

 

החברה, כהגדרתה להלן, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך אנא עבור על התנאים הללו ותוודא, כי הנך מסכים להם בכל פעם שתבקש לעשות שימוש כלשהו באתר.

 

למען הסדר הטוב השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות אך תנאים אלו יחולו על כל משתמש ללא כל הבדל של מין או ישות משפטית.

 

אודות האתר

 1. ארנפלד סוכנות לביטוח ( 2021) בע"מ ("החברה") היא המפעילה של האתר, שכתובתו erenfeld-ins.co.il ("האתר").
 2. האתר מכוון להציע לקהל הרחב , ובכלל זה ללקוחות החברה, ארנפלד סוכנות לביטוח (2021, הכל כמפורט להלן בפרק השירותים במסמך זה ובכפוף לתנאי חברות הביטוח.

 

המשתמשים

 1. רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו מספר טלפון נייד פעיל. משתמש המעוניין להשאיר פרטים ליצירת קשר על ידי החברה, נדרש להחזיק בכתובת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט, בנוסף למספר טלפון נייד.
 2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש.
 3. בהתאם לתוכן האתר – כל משתמש יידרש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מידע רפואי, מידע פיננסי, וכן כל מידע נוסף שתדרוש החברה לצורך שימוש באתר.
 4. השימוש באתר לא כרוך בעלות.
 5. למען הסר ספק, החברה רשאית לקבוע בהתאם לשיקול דעתה ואמות המידה כפי שקבע מעת לעת, כי משתמש שמבצע שימוש תדיר באתר ייחסם ולהתנות המשך שימוש באתר בדמי מנוי חודשיים בשיעורים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

 

מטרות ושירותים מוצעים –

מידע מקצועי מונגש לציבור, איסוף חומר ביטוחי ( דרך אתר הר הביטוח הממשלתי  ) / פנסיוני ( דרך המסלקה הפנסיונית)  ופיננסי לצורך ניתוח תיק לקוח ומתן המלצות .

מתן הצעות ביטוח דרך סימולטורים מתקדמים המשווים פרמיות וכיסויים בין רוב חברות הביטוח, במטרה להוזיל ולשפר את העלויות והכיסויים הביטוחים.

 

 

מסירת פרטים ושימוש באתר

 1. ניתנת בזאת הצהרתך לנכונות ומהימנות המידע שהנך מוסר לאתר, לרבות פרטים אישיים כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מידע רפואי, מידע פיננסי, וכן כל מידע נוסף שתדרוש החברה לצורך תהליך ההשוואה כאמור. מסירת פרטים נכונים הם תנאי לשימוש באתר וקבלת הצעה לביטוח למשתמשים באתר.
 2. השימוש באתר ייעשה לשם מטרותיו בלבד ולא יעשה באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו כדין.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 4. יצירות ו/או סימני מסחר ו/או עיצובים באתר הם בבעלות החברה ו/או מצויים באתר על פי הרשאת בעליהם ואין לעשות שימוש בלוגו האתר, שם האתר, קישוריות לאתר, שמות מסחריים ו/או יצירות ו/או כל קניין רוחני כלשהו השייך לחברה ו/או המצוי באתר, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 

פרטיות, שימוש במידע ומסירתו לצד ג'

 1. בשימוש באתר ובמסירת פרטים אודותיך וכתנאי לשירותים הניתנים באתר, הנך מסכים, כי יישלחו אליך מטעם החברה ו/או סוכני ביטוח ו/או חברות ביטוח הצעות בקשר עם מוצרי ביטוח ומוצרים נלווים, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים נוספים, כפי שהחברה תחליט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מהאמור,  במסירת פרטיך הנך נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת לחברה. יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור לחברה, בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה.
 3. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיו"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים שלא נגרמו בשל זדון או עבירה פלילית של החברה.
 4. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
 5. החברה תיענה לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

הבהרות וסייגים

 1. החברה אינה אחראית לכל תקלה או שגגה על סמך מידע שגוי שהוזן על ידי המשתמש.
 2. החברה פועלת ככל שביכולתה להציג את הפרטים הנכונים והמדויקים באתר, בשים לב לשינויים הפנימיים המתבצעים מעת לעת בחברות הביטוח השונות. החברה עושה מאמצים רבים כי התכנים המצויים באתר ישקפו את נכונותם.
 3. על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות לאיזה נזק או שינוי שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר (חומרה או תכנה).

 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב.