ארנפלד סוכנות לביטוח

ביטוח אחריות מקצועית

אחד מן החששות הגדולים של ספקי שירות ובעלי מקצוע, הינו תביעה בגין נזקים הקשורים לשירות אותו הם מספקים. תביעה שכזו יכולה לקרות גם במקרה שבעל המקצוע פעל בתום לב אך בכל זאת אירעה תחת ידיו תקלה רשלנית שגרמה לנזק בסכום כספי רב. חלקנו לא יודעים אך יש פתרון לכך – ביטוח אחריות מקצועית. מי הם ספקי השירות ובעלי המקצוע שבאמת זקוקים לביטוח בגין נזקים שכאלו? והאם הביטוח מכסה את כל הנזקים האפשריים שנגרמים כתוצאה מפעולתם של אותם ספקי שירות ובעלי מקצוע? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית הינו ביטוח פיננסי, שנועד להגן על ספק שירות בפני תביעות נזיקין שעשויים להגיש נגדם. תביעות נזיקין אלו, קשורות לנזקים שנגרמו במסגרת עבודתו של ספק השירות, כאשר עבודה זו נעשתה ברשלנות מקצועית שמקימה חובה חוקית של ספק השירות כלפי צד ג', הלקוח של אותו ספק שירות. לדוגמא, עורך דין המספק שירותי עריכת חוזים, שערך חוזה עבור לקוח שלו, ולאחר כמה ימים התברר שהעורך דין התרשל בעריכת החוזה וכתוצאה מכך נגרם נזק כספי ללקוח שלו. במידה שהלקוח שנפגע יחליט להגיש תביעה בגין הנזק שנגרם לו, בעקבות החוזה שנערך על ידי העורך – ביטוח האחריות המקצועית עשוי לסייע לעורך דין באמצעות כיסוי ביטוחי לסכום הנזק או לחלקו של סכום הנזק, שנתבע ממנו לשלם הקשור להתרשלות בחוזה.

נמצא אפוא, שביטוח אחריות מקצועית נועד להגן על ספק שירות כאשר מתקיימים שלושה שלבים – בשלב הראשון, ספק השירות מבצע עבודה מסוימת שנעשה בה רשלנות מקצועית כלשהי. בשלב השני, כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודה זו נוצר נזק. בשלב השלישי, הלקוח שנפגע מהנזק מגיש תביעה נגד ספק השירות לשלם לו סכום מסוים הקשור לנזק שבאחריותו של ספק השירות. לאחר התרחשות השלב השלישי, נכנס ביטוח אחריות מקצועית, ומאפשר כיסוי ביטוחי מסוים לספק השירות.

חשוב לציין כי, ביטוח אחריות מקצועית מעניק פוליסה רק לנזק שבאחריותו החוקית של ספק השירות, כלומר המבוטח, אך נזק שאינו נכלל באחריותו החוקית – אינו מכוסה. במילים אחרות, השיפוי לנזק שייגרם לצד ג' כתוצאה מעבודתו של ספק השירות אינו מכסה בהכרח את כל הנזק שנגרם ללקוח, אלא רק את אחוז הנזק שבאחריותו החוקית של ספק השירות.

אילו ספקי שירות זקוקים לביטוח אחריות מקצועית?

באופן כללי, כל ספק שירות שבמסגרת עבודתו עשוי לגרום לנזקים ללקוחותיו, כדאי לו לשקול לעשות ביטוח אחריות מקצועית.

ספקי שירות יכולים להיות הן בעלי מקצוע פרטיים והן חברות גדולות. במקרה של בעל מקצוע פרטי, לרוב התביעה תוגש כלפיו וביטוח האחריות יעניק פוליסה לבעל המקצוע עצמו. במקרה של חברות, למרות שאחד מעובדי החברה הוא שהתרשל בעבודתו – התביעה תוגש, לרוב, כנגד החברה, ולכן החברה עצמה זקוקה לביטוח אחריות מקצועית, כדי שיעמוד לה כיסוי ביטוחי במקרה של הגשת תביעה.

בהתאם לכך, מובן שישנה אוכלוסייה רחבה של ספקי השירות שעשויים להזדקק לביטוח אחריות מקצועית. אנשים פרטיים שמספקים שירות, כדוגמת: עורכי דין, מהנדסים, רואי חשבון, יועצי השקעות, מאמני ספורט ועוד – עשויים להזדקק לביטוח אחריות מקצועית. כמו כן, חברות שמספקות שירות, כדוגמת: בתי השקעות, בתי עסק של אדריכלות, בתי חולים ועוד – גם הן עשויות להזדקק לביטוח אחריות מקצועית. אולם, יש לתת את הדעת לכך, שלמרות שישנם מגוון רחב של ספקי שירות הנכנסים תחת אותה מטריה של נצרכים לביטוח אחריות מקצועית – הפוליסות עצמן שונות ומותאמות בהתאם לאופי עבודתו של ספק השירות, כך שפוליסת ביטוח אחריות מקצועית של עורך דין אינה בהכרח דומה לפוליסה של מאמני ספורט, ושתי אלו אינן דומות בהכרח לפוליסה של בית השקעות.

מה בדיוק הביטוח מכסה?

כאמור, במקרה שנגרם נזק כתוצאה מעבודה רשלנית של ספק שירות, הלקוח שנפגע מכך עשוי להגיש תביעה בגין הנזק שנגרם לו. תביעה שכזו גוררת את ספק השירות למשפט בגין אותו הנזק. במקרה כזה, כתוצאה מהגשת התביעה לספק השירות עשויות להיות שתי הוצאות מרכזיות – האחת, הוצאות הקשורות לפיצוי הלקוח בהתאם לנזק שנגרם לו. השנייה, הוצאות משפט הכרוכות באותה תביעה. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית בדרך כלל תכלול בתוכה כיסוי לשתי הוצאות אלו: הוצאות בגין הפיצוי על הנזק והוצאות בגין הליכי המשפט.

פוליסה של ביטוח אחריות מקצועית אמנם מעניקה שיפוי על ההוצאות הקשורות לנזק שנגרם ועל ההוצאות הקשורות להליכי המשפט – אולם, אין זה אומר שהיא מכסה לגמרי את כל ההוצאות בעניינים אלו. בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית ייתכן שיהיה סעיף המציין את גבול האחריות של הפוליסה. כמו כן, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית עשויה להכיל בתוכה סעיף, הקובע השתתפות עצמית של נותן השירות בעת הפעלת הכיסוי הביטוחי.

סוגיה נוספת הקשורה לתחום אותו מכסה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, הינה סוגית הרטרואקטיביות – מקרים בהם ספק שירות עושה ביטוח אחריות מקצועית, אך מוגשת נגדו תביעה בגין עבודה רשלנית שביצע טרם כניסתו לפוליסה, וגרמה לנזק. סוגיה זו מעוררת את השאלה, ואף נערך על כך לפני כשנה דיון בבית המשפט העליון, האם ישנה תחולה רטרואקטיבית לפוליסה? התשובה לכך אינה חדה וברורה, וזה תלוי בתוכן של הפוליסה עצמה.

ישנן פוליסות שבתוכן סעיף הקובע כי יש תחולה רטרואקטיבית לביטוח – ואז עשוי לעמוד לספק השירות שיפוי גם על תביעות הקשורות לעבודתו טרם ביטח את עצמו בפוליסת ביטוח אחריות מקוצים. אולם, ישנן פוליסות בהן סעיפים המחריגים תביעות המוגשות בגין עבודות שבוצעו טרם נעשה הביטוח – ואז ספק השירות אינו נהנה משיפוי בגין עבודתו שנעשתה טרם הביטוח שרכש.

בנוסף, מן הראוי לציין כי, גם באותן פוליסות המאפשרות תחולה רטרואקטיבית לביטוח אחריות מקצועית – ייתכן כי בפוליסה יהיה סעיף שיגביל את תחולת הרטרואקטיביות לזמן מסוים, לדוגמא, סעיף שיקבע שלספק השירות יעמוד השיפוי בגין נזקים שנגרמו עקב רשלנות בעבודתו, רק על עבודות שבוצעו בשלוש השנים שקדמו למועד עשיית הביטוח.

לסיכום

ביטוח אחריות מקצועית נועד לתת כיסוי ביטוחי עבור ספקי שירות שהוגשה נגדם תביעה, בגין נזק שנגרם עקב עבודה רשלנית של ספק השירות. ספק שירות שביטח את עצמו בפוליסה של ביטוח אחריות מקצועית, עשויה לקבל שיפוי על הוצאות הקשורות לנזק עצמו שהתרחש ועל הוצאות הנלוות להליכי משפט הקשורים לתביעה בגין אותו נזק.

מגוון ספקי שירות – אנשים פרטיים וחברות – עשויים להזדקק לביטוח אחריות מקצועית, וישנן מגוון של פוליסות התואמות לאופי עבודתו של ספקי שירות שונים. מבחינה הכיסוי הביטוחי הניתן בביטוח אחריות מקצועית, עשויים להיות סעיפים המגבילים את אחריות הפוליסה עד סכום מסוים וכן סעיפים הקובעים השתתפות עצמית של ספק השירות. בנוסף, הפוליסה עשויה לכלול בתוכה סעיף המתייחס לתחולתו הרטרואקטיבית של הכיסוי הביטוחי, ובכך לקבוע האם יעמוד לספק השירות שיפוי על נזקים שנגרמו ביחס לעבודות שבוצעו טרם נעשה הביטוח.

אין לראות בתוכן ו/או במידע שבמאמר זה ייעוץ כלשהו לגבי ביטוח, לרבות ייעוץ משפטי. הסתמכות על הכתוב במאמר זה הינה באחריות הקורא בלבד. בכל מקרה בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הסמכות המתאים לכך.

כתבות נוספות בנושא

שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.