ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 45 ביקורות
js_loader

מעבר בין קרנות פנסיה – האם נשמרות לי הזכויות?

לאור התפתחויות חדשות בשוק הפיננסי, מומלץ תמיד לעקוב ולוודא כי הפנסיה, כמו שאר מכשירי החיסכון שלכם – נמצאת בידיים טובות. 

מנגד כאשר מתגלה כי ישנם גופים אשר קורצים לכם יותר בעקבות התנאים הייחודיים אשר נלווים להצעתם או לאור ביצועיהם, עולות לעתים רבות שאלות ותהיות אודות הפריבילגיות הביטוחיות אשר הוענקו לכם במקום הקודם, כאשר קיים ערפל מסוים סביב הימצאותן במקום החדש.

לאור זאת במאמר הקרוב נסקור את הליך העברת קרן הפנסיה, בהיבט הזכויות הביטוחיות אשר נלוות לו.

 

רשות העזיבה

בטרם נפרט אודות השלבים והחידודים אשר נלווים להליך העברת דמי הפנסיה, חשוב להבהיר ולציין כי כמעט כל אדם אשר מחזיק בחיסכון פנסיוני בכל גוף אשר יהיה, רשאי בכל זמן נתון להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו לידי מקום אחר בכדי שזה ינהלם.

זכות זו קיימת במעבר בין גופים שונים אשר מציעים את אותו המוצר, כמו גם בעבור העברה למכשיר אחר לחלוטין, כפי שקורה בעת המעבר מביטוח מנהלים לדוגמה לידי קופת גמל או קרן פנסיה.

בנוסף לכך, כמובן שניתן גם להחליף את האופן בו המכשיר הפנסיוני מושקע כלשעצמו, כאשר ישנם אלו אשר יבחרו להצמידו למדדי מניות מובילים בעולם, בעוד שאחרים עלולים לשנות את התמהיל דווקא לבעל מאפיינים סולידיים יותר, כתלות כמובן באורח חייהם ונסיבותיהם האישיות.

 

האם למעסיק קיימת הזכות להשפיע על האופן בו מתבצע מעבר בין קרנות פנסיה?

זאת ועוד, כי מדובר בזכות אשר אין עליה עוררין ואינה עומדת בעינה גם אם עוגנה או קובעה במסגרת הסכם עבודה או העסקה עם כל מעביד, כמו גם כי אסור על מעסיק לכפות או לדרוש מעובד לחסוך ולהשקיע את כספיו במסגרת מכשיר חיסכון ו/או גוף חיסכון מסוים.

רוצה לומר, הזכות לחסוך כספים פנסיונים היא בלתי ניתנת לערעור, כמו גם שהיא מנת חלקו האישית של כל עובד ואינה נתונה להתערבות חיצונית מצד כל גורם אשר יהיה.

 

מי לא רשאי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו?

לעומת זאת, ישנן אוכלוסיות אשר אינן רשאיות להעביר את כספי החיסכון אשר צברו לידי גוף אחר, כאשר מדובר באנשים אשר אלו מן הבאים תקף לגביהם:

  1. אדם אשר החל לקבל קצבה פנסיונית קבועה מהגוף הפנסיוני מהקרן ו/או הקיימת לו.
  2. אדם שתבע לקבל פנסיית נכות מהגוף הפנסיוני ו/או מהקרן הקיימת לו.
  3. אדם אשר הלווה סכום כלשהו מהגוף הפנסיוני ו/או מהקרן הקיימת לו וטרם החזיר אותו במלואו.
  4. אדם אשר מחזיק בפנסיה תקציבית.
  5. אדם אשר כספי החיסכון שלו מוטלים תחת צו עיקול ו/או שיעבוד.

כלומר, כפי שניתן להבחין מדובר באנשים אשר או מימשו חלק מחברותם בקרן נוכחית, או שמטעמים משפטיים אינם רשאים לעשות שימוש בכספיהם, כמו גם בעלי פנסיה תקציבית.

 

טרמינולוגיה הכרחית

בנוסף לכך, בכדי לבאר את אופן ההליך והחידודים אשר נלווים לו, חשוב להדגיש את השוני אשר קיים כחוט השני בכל הליך ההעברה, אשר נוגע ל- 2 תבחינים שונים.

הראשון מתייחס לפעילותו של העמית, קרי האם העמית פעיל ומעביר את כספיו כדרך קבע, או לחליפין שמא מדובר בעמית לא פעיל, כלומר פעיל אשר אינו מפקיד לקרן כספים חדשים, וכלל קיומם הוא פרי הפקדות עברו וצמיחתם לאורך השנים.

בנוסף לכך, התבחין השני מתייחס להבחנה בין 2 הקרנות המדוברות, כאשר לקרן ממנה רוצים להעביר את הכספים יש להתייחס כקרן מעבירה, בעוד שהקרן אליה מתעתדים להצטרף מכונה קרן מקבלת.

 

מעבר בין קרנות פנסיה בעבור עמית פעיל

כפי שצוין לעיל, עמית פעיל הוא אדם אשר מפריש חסכונות כדרך קבע לקרן הפנסיה שלו, או כאשר הינו שרוי בהסדר ריסק, כלומר הסדר אשר במהלכו מבוצעים תשלומים מופחתים למכשיר הפנסיוני  עצמו, בכדי לאפשר למבוטח לשמור על הרצף הביטוחי ותוקפו של הכיסוי הביטוחי אשר עומדים לזכות עמיתים פעילים.

כאשר בוחר אותו עמית פעיל לבצע ניוד של כספים ממכשיר חיסכון אחד למכשיר חיסכון אחר, כאשר אין הגבלה כמובן על אופיו או סוגו של המכשיר, אזי שכלל הזכויות אשר עמדו לזכותו, כמו גם הרצף הביטוחי אשר צבר לטובתו במהלך חברותו בקרן המעבירה, עומדים בעינם.

כלומר, אילו אדם שילם את כלל הפרשותיו כתיקונן, בעודו עובר לידי מכשיר פנסיוני חדש, כלל הותק אשר צבר על כלל זכויותיו עומד לזכותו.

 

איפה הקאצ'? סכנה בהעברה בין קרנות בעבור עמית פעיל

לעומת זאת, הסכנה הגדולה אשר טמונה במעבר ממכשיר חיסכון פנסיוני מסוים לאחר, טומנת בכך שאילו במסגרת 5 חודשים מן המעבר, לא יעביר המבוטח את כספיו מן הקרן המעבירה לקרן המקבלת, אזי שהזכויות אשר צבר במסגרת תקופת האכשרה יבוטלו לו ולא יעמדו לזכותו בקרן החדשה.

לצורך העניין, אילו דני אשר מפריש כספים לקרן פנסיה א' באופן עקבי ותקין, מחליט באורח פתע לעבור לקרן פנסיה ב' – אילו לא יעביר דני במסגרת 5 החודשים ממועד ההצטרפות את הכספים אשר צבר בקרן א', אזי שכלל הזכויות אשר נלוו לתקופת האכשרה שצבר באותה קרן יבוטלו, כמו גם כי תקופת האכשרה תיספר עבורו מחדש בקרן ב'.

 

מעבר בין קרנות פנסיה בעבור עמית לא פעיל

בהיבט אחר, עמית לא פעיל הוא עמית אשר לא מבצע כדרך קבע הפקדות לקרן הפנסיה בעודו עובד, או שמא הפסיק לעבוד ולא המשיך להפקיד במסגרת הסכם ריסק בכדי לשמור על זכויותיו בקרן. כאשר עמית שכזה מחליט להעביר את כספיו מהקרן המעבירה לקרן המקבלת, תקופת האכשרה אשר נזקפת לזכותו בקרן המעבירה אינה עוברת עימו הלאה לידי הקרן המקבלת.

 

משמעות נסתרת להעברתה של תקופת האכשרה במסגרת מעבר בין קרנות פנסיה

גורם נוסף אשר עלול להיות סמוי מן העין בעבור רבים, נגזר מן המשמעות אשר נלווית להעברת תקופת האכשרה או יותר נכון לאי העברתה. משמעות זו טמונה בכך שכאשר אדם מעביר את כספיו מקרן מעבירה לקרן מקבלת, הכיסוי הביטוחי שלו נקבע בהתאם לגיל בו הצטרף לראשונה לקרן.

כלומר, אילו אדם יעביר את תקופת האכשרה אשר הייתה קיימת לו בקרן המעבירה, אזי שיריעת הביטוח אשר יזכה לה תחושב בהתאם לדאז, בעוד שאילולא תעבור עימו תקופת האכשרה, אזי שיריעת הביטוח תיפרש בהתאם לגיל בו הצטרף לקרן המקבלת.

בהמשך לכך ולדוגמה, כיום בתקנון אשר הומצא למען קרנות פנסיה, קבוע כי חוסכים אשר הצטרפו לראשונה לקרן טרם גיל 41, זכאיים לקבל כיסוי מלא במקרה של מוות או אובדן כושר עבודה. זאת לעומת חוסכים אשר הצטרפו לאחר גיל 41, אשר להם יצורף כיסוי נמוך יותר במקרה של מוות.

כלומר, ככל שקיים חיסכון בקרן פנסיה אחרת, אותו חיסכון יכול במידה רבה להקדים את גיל הכניסה וכפועל יוצא מכך להעמיק את גובה הכיסוי אשר מבוטח זכאי לו בעת הצורך.

 

מעבר בין קרנות פנסיה והתמריצים החיובים בעבור עמיתים לא פעילים

עמיתים לא פעילים זוכים להנות מן ההפקר במידה מסוימת, בנוגע לשאלת הכדאיות אשר נלווית להעברת כספי הפנסיה למקום ו/או קרן אחת.

הסיבה לכך היא שבעת ביצוע העברת הכספים, תנאיהם משתפרים לאור הגדלת הסכום אשר נחסך למענם, כאשר הטבות דמי ניהול גדלות לאור זאת, כמו גם הקטנת עלויות ריסק באירועי מוות, בנוסף להגדלת גיל הכניסה וכפועל יוצא ממנו גובה כיסוי הביטוח.

 

אירוע ביטוחי ביחס למעבר בין קרנות פנסיה

גורם נוסף אשר הינו חשוב במיוחד לכל מבוטח באשר הוא כאשר מתבצע מעבר בין קרנות פנסיה, הוא מועד המעבר בהינתן התרחשותם של אירועים אשר מצריכים תביעת ביטוח מצד המבוטח, אשר לקה באירוע ביטוחי כלשהוא.

במקרה שכזה, השאלה הרלוונטית בכדי לקבוע את זהות הקרן אשר אותה יש לתבוע כאשר התרחש אירוע כדוגמת אובדן כושר עבודה, היא מתי התבצעה העברה הראשונה לידי הקרן המקבלת.

הסיבה לכך היא, שעד לאשר העביר עמית פעיל את כספיו לידי קרן חדשה, אזי שהיננו עדיין מבוטח תחת קרנו הישנה – הקרן המעבירה, על כלל ההסכמים אשר נכרתו עימה בעת כינון הקרן.

מנגד, אילו העביר כבר אדם את כספיו לידי הקרן המקבלת – כלומר הקרן החדשה, על אדם להגיש את קובלנותיו לידי הקרן החדשה שבה הוא חבר.

 

החרגות ביטוחיות במסגרת מעבר בין קרנות פנסיה

לעתים רבות עמיתים זוכים לקבלת היתרים והחרגות לכיסוי הביטוחי שלהם, כאשר לאור וותק אשר נצבר בעניינם הינם זכאים בתום תקופת אכשרה מסוימת (אם בכלל) לקבל כיסוי ביטוחי מקרן הפנסיה שלהם.

כאשר נעשה מעבר מקרן מעבירה לקרן מקבלת, במידה והיו קיימות החרגות שכאלו מצד הקרן המעבירה, אזי שעל המבוטח להמתין את תקופת האכשרה אשר נקבעה לאותן החרגות מצד הקרן המקבלת, כאשר אילו לא נדרש אותו מבוטח למלא הצהרת בריאות (הליך חיתום ביטוחי) חדש מטעם הקרן המקבלת, לאחר 5 שנים יש לראות בו כמבוטח מן המניין בעבור כלל הכיסויים.

לפיכך, מבוטחים אשר יש בידם החרגות ביטוחיות במסגרת קרן הפנסיה שלהם, עלולים במידה רבה להעדיף להעביר את כספיהם לעבר קרן אשר אינה דורשת חיתום ו/או הצהרת בריאות מחודשת, בכדי לוודא כי ככל תקופות האכשרה אשר צברו עומדות בעינן.

 

סירובה או התניותיה של קרן מקבלת לקבל מבוטח חדש על רקע בריאותי

בנוסף לכך ובהקשר לזאת, כאשר נעשה מעבר בין קרן פנסיה מעבירה לקרן פנסיה מקבלת, רשאית האחרונה להחליט שלסרב לקבל אדם בשל מצבו הבריאותי, או לערוך מחדש את הכיסוי הביטוחי אשר קיבל, כאשר אילו בשל אותן החרגות יוסב נזק לאותו מבוטח, הוא או בני משפחתו אינם זכאים לדרוש קצבה מאותה קופה בשל כך.

בנוסף לכך, כלל הנתונים הרפואיים אודות אדם יעברו מן הקרן המעבירה לידי הקרן המקבלת, כאשר לאור אותם נתונים האחרונה תקבל את החלטתה בנידון.

לפיכך, גדלה באופן ניכר המשמעות של ביצוע כלל הבדיקות, כמו גם ווידוא כי כלל הכיסויים אשר עומדים בעניינכם תקפים גם במחוזות הקרן המקבלת ו/או המכשיר הפנסיוני המקבל, בכדי למנוע מצב ששכרכם יצא בהפסדכם, כאשר מעברכם אשר נבע מעניינים פעוטים יחסית כדוגמת חיסכון בדמי ניהול, הותיר אתכם חשופים לאירועים ביטוחיים דרמטיים אשר הינם בבת עינכם.

 

אילו זכויות עלולות להיפגע בעת מעבר מקרן פנסיה אחת לאחרת

כפי שניתן להבין עד כה, בעת מעבר בין קרן מעבירה לקרן מקבלת, עלולים להשתנות מספר פרמטרים דרמטיים בעבור החוסך, כאשר לאור המעבר נערך מחדש חוזהו עם הקרן במגוון היבטים שונים. לדוגמה, אדם אשר ביצע מעבר בין גופים פנסיונים, עלול במידה רבה לחוות פגיעה ב:

  1. כיסוי ביטוחי למחלות.
  2. דמי ניהול.
  3. גודל הקצבה החודשית.

 

כיסוי ביטוחי למחלות

במסגרת המעבר בין קרן מעבירה לקרן מקבלת, ייתכן שמבוטח אשר לוקה בהיסטוריה רפואית חריגה או כזה אשר סובל מבעיה רפואית כלשהי, עלול להיאלץ לשלם סכום גבוה יותר בכדי לכסותו תחת מעטה המטרייה הביטוחית של הקרן החדשה. בנוסף לכך לחליפין, כפי שצוין קודם, הדבר עלול להתלוות ל להתניית התשלום בגין אירועים ביטוחיים, בחוסר קיומם של אותם גורמים רפואיים אשר היו קיימים לו מלכתחילה.

זאת ועוד, כי לעתים כאשר נעשה מעבר בין ביטוח מנהלים או קרן פנסיה לעבר מכשיר חיסכון כמו קופת גמל, אזי שכלל המרכיב הביטוחי נגוז לאור היעדרם של כיסויים ביטוחיים בקופות גמל.

 

דמי ניהול

ככלל, קרן הפנסיה החדשה אינה מחויבת לאילו מן התנאים אשר עמדו בין המבוטח לקרנו הקודמת במהלך התקשרותם, כפועל יוצא מכך הקרן החדשה אינה חייבת להציע למבוטח גובה דמי ניהול זהה. כלומר, יתכן שבאמצעות המעבר בין הקרן המעבירה לקרן המקבלת, דמי הטיפול של המבוטח דווקא יורעו, כאשר הם נקבעים לפי תקנון הקרן המקבלת.

 

הקטנת גודל הקצבה החודשית

זאת ועוד, כי בעבר היה נהוג לעתים לשווק למבוטחים פוליסות ביטוח בעלות מקדם המרה מובטח, כאשר אותו מקדם משמש בכדי להמיר את הסכומים שנצברו בחיסכון הפנסיוני לכדי קצבה חודשית, כאשר כפי שהשם מרמז מדובר במקדם אשר היה קבוע ובכך אפשר למבוטח לקבל חלק גדול יותר מכספו בשלב מוקדם יותר.

כמו כן, החל משנת 2013 הרגולטור לא מאפשר שיווק של קרנות שכאלו, ולכן מעבר בין קרן מעבירה אשר מבטיחה מקדם מובטח לידי קרן חדשה, בהכרח אומר כי המבוטח יאבד את יחס ההמרה אשר היה קיים לו טרם לכן, וכפועל יוצא מכך תוקטן הקצבה החודשית שהייתה אמורה להינתן לו.

 

לסיכום – מעבר בין קרנות פנסיה כנושא אשר מצריך בדיקה מדוקדקת

כפי שניתן ללמוד מכלל ההליך, השאלה אשר מרחפת מעל מעבר בין קרנות פנסיה היא שאלת עלות תועלת אשר משתנה בהתאם לתנאים ולאופיו של המבוטח אשר מתעתד לעבור.

לאור זאת, במידה והנכם מעוניינים לעזוב את קרן הפנסיה הנוכחית שיש לכם בעודכם מחפשים מכשיר פנסיוני אחר או אפילו גוף השקעות אחר אשר ינהל את כספכם אשר חסכתם לאורך כל חייכם הבוגרים, רצוי לוודא באמצעות סוכן בעל רשיון פנסיוני כי כלל הביטוחים וההטבות הרלוונטיות החשובות לכם קיימים לכם גם בקרן החדשה, או שלכל הפחות המעבר אשר אתם מתכננים לעשות שווה את הפגיעה הנקודתית אשר אתם משיתים על עצמכם בעצם ביצוע מעבר שכזה.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 45 ביקורות
אמילי רוטברט
אמילי רוטברט
ענבר האלופה, דואגת לנו כל שנה לעדכן הנחות בביטוחי הבריאות, תמיד בקשר איתם כשאנחנו צריכים, אם יש בעיה היא מעדכנת אותנודאגה להעביר אותנו לפנסיות וקרנות השתלמות במינימום דמי ניהולשירות מעולה
Jenny R
Jenny R
ממליצה בחום על ענבר המהממת.זמינה תמיד לכל שאלה, מסבירה בבהירות ונעימות הכל. מקצועית, מסודרת, אמינה.המלצה חמה חמה ❤️‍🔥❤️‍🔥
Alon Leibovich
Alon Leibovich
אחלה סוכנת ביטוח - מוודאת שכשיש דברים חשובים, אנחנו יודעים. מומלצת
Guy Dolev
Guy Dolev
ענבר היא ללא ספק אחת מסוכנות הביטוח המקצועיות והיסודיות שפגשתי.פשוט תענוג לעבוד איתה
Tom Bar
Tom Bar
ההבדל בין עינבר לבין שאר סוכני הביטוח הוא האכפתיות האמיתית, והמקצועיות לכל אורך הדרך. תודה על הטיפול המסור, העדכונים השוטפים בתיק, והליווי הצמוד! 5 כוכבים זה מעט :)
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.