Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

ביטוח נאמנות עובדים – מתי כדאי לבטח?

הקדמה – מהו ביטוח נאמנות עובדים?

לרוב, הקמת בית עסק כרוכה בהוצאות רבות, כאשר הוצאה מרכזית וחשובה היא רכישת פוליסת ביטוח עבור העסק. בתי עסק רבים מעדיפים לרכוש פוליסת ביטוח בסיסית, אך ניתן ואף רצוי לרכוש כיסוי ביטוחי רחב יותר, בתוספת תשלום. לדוגמה, כיסוי ביטוחי שאינו נכלל בפוליסת ביטוח בסיסית לעסקים, הוא ביטוח נאמנות עובדים.

ביטוח נאמנות עובדים מספק כיסוי ביטוחי לבית העסק, במקרה של מעילה באמון על ידי אחד העובדים.

מעילת באמון, בהקשר של יחסי עובד – מעביד, יכולה להתבטא במספר אופנים, למשל במעילה של העובד בכספים של בית העסק או בגניבת רכוש ממנו. על פניו נשמע שמדובר בביטוח חיוני כמעט לכל בית עסק, אולם בפועל רכישת הביטוח יחסית נדירה.

חשוב להדגיש כי למעט ביטוח נאמנות, אין אף ביטוח אחר המכסה את בית העסק מפני נזק שנגרם כתוצאה ממעילת כספים על ידי עובד. אמנם עסקים רבים רוכשים ביטוח כספים או הכנסות, למקרה שייגרם נזק שכזה לעסק, אך ביטוחים אלו אינם מכסים אובדן כספים כתוצאה ממעילת עובד, למעט מקרים של שליח שתפקידו היה להעביר כסף וברח עימו. ביטוח נפוץ נוסף הוא ביטוח תכולת עסק מפני פריצה, אך גם כאן מוחרג מצב בו הפריצה הסתייעה בעובד של העסק.

עבור עסקים אשר עבודתם השוטפת כוללת ממשק יומי וצמוד עם כספים ורכוש, כמו למשל בנקים, ארגונים פיננסיים או מוסדות המקבלים תרומות, רכישת ביטוח נאמנות עובדים עשויה להיות הכרחית.

 

תנאי פוליסת הביטוח

תנאי הפוליסה אינם אחידים והם גמישים לעריכת שינויים והתאמות על פי רצון הצדדים – חברת הביטוח ובית העסק המבוטח.

 

אילו מקרים מכסה ביטוח נאמנות עובדים?

הביטוח מכסה מפני מעילות על ידי עובדי בית העסק עצמו, אך לא מכסה מעילות אמון על ידי גורמים חיצוניים לעסק כמו מנהלי חשבונות, עורכי דין או רואי חשבון.

 

מיהו עובד?

עובד הוא אדם הזוכה לתמורה כספית בעבור העבודה או השירות שהוא מעניק לבית העסק, ואשר מתקיימים בינו לבית מנהל בית העסק יחסי עובד – מעביד.

המבוטח יכול לבחור האם לרכוש ביטוח נאמנות עובדים אחיד, כלומר ביטוח המכסה באופן אחיד מקרים של מעילה באמון על ידי כל אחד מהעובדים בעסק, או לחלופין לרכוש פוליסה המכסה מעילות של עובדים ספציפיים.

בחלופה זו, ניתן לנקוב בשמם של העובדים המועדים למעילה בפוליסה עצמה, או להגדיר בפוליסה רשימת תפקידים, בדרך כלל כאלו עם גישה רחבה לכספים, אשר אותם יכסה ביטוח הנאמנות.

 

היקף הכיסוי הביטוחי בביטוח נאמנות עובדים

בהסכם הפוליסה בין הגוף המבטח לבית העסק המבוטח, ייקבע סכום מקסימלי בו תישא המבטחת במקרה של נזק לעסק כתוצאה ממעילה באמון.

המבטחת אחראית לכסות את הנזק עד הסכום שנקבע הן בתוך תקופת הביטוח, והן בתקופה של שישה חודשים מיום הפסקת הביטוח, אם יתגלה נזק שמקורו בפעולת מעילה באמון שנעשתה על ידי העובד בתוך תקופת הביטוח.

חשוב להבחין בין מועד גרימת הנזק על ידי העובד, לבין מועד הגילוי של הנזק, לצורך הבנת היקף האחריות של המבטחת.

 

חריגים לאחריות המבטח

בפוליסת הביטוח נהוג לכלול מספר חריגים מקובלים, אשר פוטרים את המבטח מאחריות לכיסוי הנזק. חריגים אלו קובעים, בין היתר, כי:

  • לא יכוסה נזק שהתגלה בטרם החלה תקופת הביטוח הקבועה בהסכם.
  • לא יכוסה נזק שהתגלה בתוך תקופת הביטוח, אך מקורו בפעולה שנגרמה לפני התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה.
  • לא יכוסה נזק שגרם עובד, ודווח למבטחת אחרי למעלה משישה חודשים ממועד התפטרותו או הפסקת עבודתו של אותו עובד.
  • לא יכוסה נזק אשר התגלה כעבור למעלה משישה חודשים מיום הפסקת הביטוח, וכן לא יכוסה נזק שנגרם לאחר הפסקת הביטוח.

 

תאריך רטרואקטיבי

בית העסק המבוטח וחברת הביטוח המבטחת יכולים להסכים לכלול בפוליסת נאמנות עובדים תאריך רטרואקטיבי.

מדובר בתאריך מסוים מהתקופה שלפני מועד התחלת הביטוח הרשמי, אשר יוגדר בפוליסה, ושהחל ממנו הפוליסה תכסה נזקים שנגרמו לעסק, גם אם יתברר שקרו לפני תחילת הביטוח הרשמית ובתנאי שנגרמו לאחר התאריך הרטרואקטיבי.

תנאי חשוב נוסף לעניין זה הוא, שבית העסק המבוטח לא ידע אודות הנזק במועד רכישת הפוליסה, שכן מעשה זה יהיה חסר תום לב מטעם בית העסק ויכול להוביל לתביעה על ידי המבטח.

הרציונל בהגדרת תאריך רטרואקטיבי בפוליסת הנאמנות הוא העובדה שפעולות הונאה, מעילה וגניבה שמתבצעות על ידי עובדים בעלי גישה נוחה לכספי העסק, הן קשות מאוד לגילוי ומעקב ולרוב מתבצעות תוך כדי תחכום רב ומאמצי טשטוש עקבות.

לעתים הגילוי יכול לקרות רק לאחר מספר שנים של מעילה, כמו במקרה של אתי אלון שמעלה כ-250 מיליון ₪ במסגרת עבודתה בבנק למסחר.

על כן, תאריך רטרואקטיבי יכול להוות שכבת הגנה נוספת בכיסוי הביטוחי, על ידי הרחבת היקף הביטוח גם לאירועים שקרו טרם יום ההתקשרות הרשמי.

הכללת תאריך רטרואקטיבי בפוליסת הנאמנות מקנה כיסוי לנזקים שקרו מיום התאריך הרטרואקטיבי ועד ליום תחילת הפוליסה, והתגלו במהלך תקופת הפוליסה.

במעמד חתימת הסכם הפוליסה, הצד המבוטח יידרש לחתום על הצהרה רשמית לפיה לא ידועים לו מקרים של מעילה באמון, כתנאי לכך שחברת הביטוח תסכים לכלול תאריך רטרואקטיבי בפוליסה.

היה והיו מקרים הידועים למבוטח במעמד החתימה, עליו לפרט עליהם בהצהרתו וחברת הביטוח לא תישא באחריות עבורם, שכן הם היו ידועים למבוטח במעמד ההתקשרות.

 

תקופת גילוי בביטוח נאמנות עובדים

תקופת הגילוי מתייחסת למועד בו נתגלה הנזק שנגרם לבית העסק, במנותק משאלת מועד גרימת הנזק.

במקרה של ביטוח נאמנות עובדים, לחברה המבטחת יש אינטרס להגביל את תקופת הגילוי שמקנה כיסוי ביטוחי, כדי לתמרץ את העסק לבצע הליכי פיקוח ומעקב קפדניים אחר העובדים.

אחרת, החשש הוא שבשל הגדרת תקופת גילוי ארוכה בפוליסה, מנהלי בתי עסק ייטו להעלים עין או לזלזל בחשיבות הקמת מנגנוני פיקוח וביקורת על העובדים, וברשלנותם יאפשרו למעילות להתבצע במשך תקופת זמן ארוכה.

כאמור, תקופת הגילוי מוגבלת לרוב לתקופה של עד שישה חודשים מיום הפסקת עבודתו של העובד החשוד במעילה באמון.

אולם, בשל הבעייתיות הקושי והמורכבות שבגילוי מעשי הונאה, בתי עסק לרוב מבקשים לכלול בהסכם הפוליסה הרחבה של תקופת הגילוי לתקופה ארוכה משישה חודשים, והעניין נתון למשא ומתן בין הצדדים.

 

הפעלת הפוליסה

במקרה שבית העסק גילה מעשה של גניבה, מעילה או הונאה על ידי אחד מעובדיו, או במקרה שהתעורר חשד סביר מטעמו של בית העסק לגבי התרחשות פעולה כזו מצד עובד מסוים, על בית העסק המבוטח להודיע כל כך באופן מידי לגוף המבטח. כמו כן, בית העסק מחויב ליידע מיידית גם את המשטרה באותו מעשה או חשד למעשה.

עם פתיחת חקירה לבירור המקרה, על המבוטח למסור את כל המידע והראיות שבידו למבטח ו/או למשטרה, וכן לשתף פעולה עם החקירה, על מנת להבטיח את זכותו לזכות בהחזר הכספי מהביטוח, כמו גם להבטיח את זכות תביעה שלו מול העובד.

בשלב זה, בית העסק רשאי להחזיק כל סכום כסף שהיו מיועד לעובד שמעל באמונו. בית העסק נדרש לדווח על סכום כסף זה אשר בחזקתו, והוא יקוזז מן הפיצוי שתעניק חברת הביטוח לבית העסק.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא

ביטוח עסק – כל מה שצריך לדעת

יש לכם עסק ואתם רוצים שהוא ימשיך לשגשג למשך שנים ארוכות, בלי לספוג הפסדים ובלי להיקלע לסחרורים של תביעות, שיקום נזקים או כל תרחיש מאיים אחר שעשוי להשבית את הפעילות

קרא עוד »
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.