ארנפלד סוכנות לביטוח
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
js_loader

מהו ביטוח אובדן רווחים? למי כדאי לרכוש אותו?

בתי עסק נוהגים לבטח עצמם מפני שלל סיכונים העלולים להסב נזק לעסק, כמו למשל ביטוח נזק לרכוש, ביטוח נאמנות עובדים המכסה מעילות כספים, ביטוח פריצות וביטוח אובדן רווחים. 

אובדן רווחים הוא למעשה נזק עקיף שנגרם לבית העסק כתוצאה מנזק ישיר אחר, ועל פי רוב, מדובר בנזק גדול פי כמה מהנזק הישיר לעסק.

לשם המחשה, נדגים באמצעות מקרה של שריפה בבית עסק מסוים, אשר הזיקה למספר מכונות חיוניות בעסק וכתוצאה מהנזק בית העסק לא יכול היה לקיים את הפעילות העסקית הרגילה במשך מספר ימים.

בעוד שההוצאה על תיקון או החלפת המכונה תהיה בדרך כלל בגבולות היכולת של בית העסק, אובדן הרווחים שייגרם לעסק כתוצאה מהשבתתו למשך מספר ימים יכול להוות מכה כלכלית קשה, לאור העובדה שבית העסק ממשיך לשאת בהוצאות הקבועות ואילו מחזור ההכנסות קטן.

אם כן, ביטוח אובדן רווחים הוא ביטוח חיוני לכל בית עסק, המשלים את הכיסוי הביטוחי של נזקי רכוש, ויוצר מעטפת הגנה רחבה יותר לפרנסתו של בעל העסק ושל צדדים שלישיים העובדים עמו, שהרי אם ייקלע לגירעון תזרימי ייתכן שלא יוכל לעמוד בתשלומים לעובדים וספקים.

אולם, בעלי עסקים רבים, על אף שמשקיעים ורוכשים ביטוחים מסוימים לעסק, מחליטים לוותר על רכישת ביטוח על אובדן רווחים. ייתכן שהסיבה נעוצה בהיות הפוליסה מעט מורכבת יותר מפוליסות ביטוח רכוש למשל, שכן במסגרת הפוליסה יש לפרט נתונים שונים אודות העסק כמו הכנסות, הוצאות ומצב תזרימי.

כמו כן, ישנם בעלי עסקים שכוללים רכיבי נזק עקיפים במסגרת הביטוח הרגיל שלהם, למשל ביטוח מלאי, ביטוח על אובדן דמי שכירות, ביטוח הוצאות מיוחדות וכן הלאה, כך שאינם מרגישים צורך ברכישת ביטוח נפרד עבור אובדן רווחים.

רכישת פוליסת אובדן רווחים מספקת גם תמריץ לחברה המבטחת לשלם לבית העסק הניזוק בהקדם את הסכום הדרוש לשיקומו, שכן ככל שהעסק ישתקם מהר יותר, יקטן הנזק כתוצאה מאובדן רווחים לעסק, וכך יפחת גם התשלום בו תישא החברה המבטחת. 

 

היקף הכיסוי הביטוחי

כמו במרבית סוגי הביטוח לעסקים, תנאי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים אינם אחידים או קבועים, אלא גמישים לשינויים בכל הסכם לגופו.

כאמור, ביטוח אובדן רווחים מכסה את הנזק העקיף לרווחי העסק כתוצאה מנזק ישיר שנגרם לעסק, בדרך כלל נזק רכוש. אולם, הביטוח אינו מכסה אובדן רווחים שנגרם בעקבות פריצה לבית העסק או בעקבות נזק לסחורה.

באופן ספציפי, הביטוח מכסה את רכיב ההוצאות הקבועות של בית העסק, וכן את אובדן הרווח הנקי לפני מס.

כמו כן, ניתן לכלול בפוליסה גם כיסוי עבור הוצאות תפעול מיוחדות, למשל הוצאות שנועדו לשיקום העסק לאחר הפגיעה. כל עוד לבית העסק המבוטח ביטוח אובדן רווחים תקף בזמן התרחשות הנזק, החברה המבטחת תישא בעלות הנזק, ובלבד שבית העסק מבוטח גם בביטוח רכוש באותה חברה.

 

תנאים

פרמיה

הפרמיה של הפוליסה, דהיינו התשלום החודשי הקבוע למבטחת, נקבעת כנגזרת של מחזור העסק.

ככלל, מחזור עסק מוגדר כשילוב של רכיב הוצאות קבועות, הוצאות משתנות ורווח נקי (או לעיתים, הפסד נקי).

רכיב ההוצאות הקבועות אינו מושפע משינויים הקשורים בפעילות העסקית, אלא הוא קבוע, בין אם העסק עבד והשיא רווחים, בין אם לאו.

הוצאות קבועות יכולות לכלול שכר מנהלים ועובדים בשכר גלובאלי, הוצאות אחזקת מבנים וציוד, הוצאות ביטוח, הוצאות על פחת של רכוש העסק, הוצאות מימון וכיוצא בזאת.

רכיב ההוצאות המשתנות לעומת זאת כן תלוי בהיקף הפעילות, והוא יכול לכלול רכישת ציוד או סחורה, הוצאות שילוח, הוצאות שכר לעובדים בשכר שעתי/יומי, הנחות על מכירות וכן הלאה. הפרמיה נקבעת כנגזרת מהרווח הגולמי השנתי של בית העסק.

הרווח הגולמי הוא שקלול ההוצאות הקבועות של העסק, בתוספת הרווח הנקי לפני מס. ככל שהרווח הגולמי של העסק גבוה יותר, פרמיית הביטוח תהיה גבוהה יותר ככל הנראה.

חשוב לציין כי גם עסק מפסיד, מומלץ שיבטח עצמו מפני אובדן רווחים. ביטוח אובדן רווחים יכול להגן על עסק אשר מפסיד ממילא מפני אובדן רווח נוסף על ההפסד העסקי הרגיל, למשל בשל שריפה שפרצה בעסק והשביתה אותו למשך מספר שבועות.

הנתונים עליהם מתבססת המבטחת במועד קביעת הפרמיה הם אלו המופיעים בדוחות הרווח וההפסד של בית העסק בשנה החולפת, כך שישנה חשיבות עליונה לניהול ספרים וחשבונות כהלכה, אחרת לא יהיה ניתן לרכוש ביטוח אובדן רווחים.

 

תקופת השיפוי

תקופת השיפוי היא התקופה המוגדרת בפוליסה בה החברה המבטחת תשלם לבית העסק תגמולים בגין אובדן הרווחים, כאשר ניתן לבחור בתקופה של שלושה חודשים, שישה חודשים או שנים עשר חודשים ולעיתים אף מעבר לכך.

מדובר בתקופה קבועה מראש ומוגדרת בהסכם, כך שלא ניתן לשנותה בדיעבד. בעת קביעת תקופת השיפוי יש לשקול היטב את אופיו של העסק ואת סוג הקשיים שהעסק צפוי להתמודד עימם במהלך תקופת השיקום, כדי לא לבחור תקופת שיפוי קצרה מדי שלא תכסה את אובדן הרווחים של העסק במלואו. מובן שככל שתקופת השיפוי ארוכה יותר, פרמיית הביטוח עולה.

בעל עסק שרכש ביטוח אובדן רווחים יכוסה במשך כל התקופה בה נפגעו הרווחים בגין נזק לרכוש או נזק אחר לעסק, בהתאם לתקופת השיפוי שנקבעה בפוליסה.

חשוב לציין כי ניתן לרכוש בתוספת תשלום הרחבות נוספות לביטוח, אשר יזכו בתגמולי ביטוח נוספים, כמו למשל כיסוי על נזק לרכוש ספקים או לקוחות, ביטוח אובדן רווחים על בסיס יומי וביטוח אובדן רווחים כאחוז מהנזק הישיר לרכוש.

 

רכיב ההשתתפות העצמית

הסכם הפוליסה לביטוח אובדן רווחים כולל גם רכיב השתתפות עצמית. בדומה לשאר הרכיבים, גובה ההשתתפות העצמית אינו אחיד לכל הסכמי הפוליסה, והוא תלוי בנתוני העסק הספציפי וכן בחברת הביטוח שנבחרה.

בדרך כלל ההשתתפות העצמית בביטוח אובדן רווחים מוגדרת כמספר ימי עבודה, אותם יכסה בית העסק מיד עם קרות האירוע הביטוחי, כאשר לרוב מדובר בשבעה ימי עבודה. לחלופין, ניתן לקבוע סכום כסף מסוים שבית העסק ייאלץ לשלם מכיסו על אובדן הרווחים, כאשר בפועל סכום זה יופחת מהתמלוגים שתשלם חברת הביטוח.

 

חובות העסק המבוטח

בעת עריכת הסכם הביטוח, בית העסק המבוטח חייב לספק מידע מלא ומהימן בכל הנוגע לנתוני ההכנסות וההוצאות של העסק, ובכלל זה דוחות רווח והפסד ערוכים כדין. כמו כן המבוטח צריך לספק מידע אודות אמצעי הבטיחות הקיימים בעסק, ואם אין כאלו, חברת הביטוח תחייב התקנה של אמצעי בטיחות כתנאי לעריכת ההסכם

בנוסף, בית העסק או בעליו יספקו מידע מפורט אודות הרכוש הקיים בעסק, הסטורית נזקים שאירעו בעסק, וכן ביטוחים נוספים שיש לעסק אם ישנם. חובת הגילוי הנאות חלה על בעל העסק במשך כל תקופת הביטוח, כלומר הוא חייב בדיווח מיידי לחברה המבטחת אם התגלה ליקוי בטיחותי או איום חדש לעסק. אם יתברר בדיעבד שבעל העסק הסתיר מידע מחברת הביטוח, עלולה להישלל זכאותו לתמלוגים מהביטוח ואף עלולה להתגבש עילת תביעה נגדו.

תנאי מרכזי נוסף בקבלת תשלומי הביטוח הוא התחייבות העסק להשתקם ולחזור לפעילות עסקית בהקדם האפשרי. העדר נסיונות שיקום מצד בעל העסק או החלטה שלא לחדש את הפעילות העסקית לאחר קרות הנזק, תוביל לביטול הזכאות לתשלום עבור אובדן רווחים, שהרי על פי ההסכם, לא נגרם לעסק נזק מסוג זה אם החליט שלא להשתקם.

 

הפעלת הפוליסה

על מנת להפעיל את הפוליסה ולזכות בדמי הביטוח של אובדן הרווחים, בית העסק המבוטח נדרש להוכיח את התרחשות הנזק, וכן את היקפו ושיעורו הכספי.

לשם כך, עם התרחשות הנזק על המבוטח להודיע על כך למבטחת בכתב באופן מיידי, תוך פירוט המקרה וצירוף מסמכים וראיות רלוונטיים, וכן לשתף פעולה עימה בכל הקשור לחקירת האירוע.

עם קבלת אישורה של חברת הביטוח, יפוצה בית העסק בשיעור הרווח הגולמי היחסי שהרוויח בשנה הקודמת. יש לציין כי התשלומים מטעם הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן.

 

לסיכום

לרכישת ביטוח אובדן רווחים עשויה להיות חשיבות עליונה לבתי עסק רבים. כפי שהוסבר, הנזק לעסק במסגרת אובדן הרווחים יכול להיות משמעותי פי כמה מאשר הנזק הפיסי לרכוש, ועל כן חשוב לדאוג לביטוח המכסה זאת. היתרון המרכזי של ביטוח אובדן רווחים לעסקים הוא העובדה שהוא מספק תמריץ לחברות הביטוח להעביר לבית העסק בהקדם האפשרי את התשלומים במקרה של אובדן רווחים, משום שיש להן אינטרס שהעסק ישתקם במהרה. בכך, שני הצדדים מרוויחים, שכן בית העסק מקבל את הכספים הדרושים לשיקומו במהרה, והחברה המבטחת יכולה למזער את הנזק אותו היא מחויבת לכסות.

בטרם רכישת ביטוח עסקי מכל סוג שהוא מומלץ להיוועץ בסוכן ביטוח אשר יכול לייעץ לכם מהו סוג הפוליסה האידאלי עבורכם ועבור העסק שלכם.

תמונה של קובי ענבר
נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא
השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
כתבות נוספות בנושא

ביטוח עסק – כל מה שצריך לדעת

יש לכם עסק ואתם רוצים שהוא ימשיך לשגשג למשך שנים ארוכות, בלי לספוג הפסדים ובלי להיקלע לסחרורים של תביעות, שיקום נזקים או כל תרחיש מאיים אחר שעשוי להשבית את הפעילות

קרא עוד »
ארנפלד סוכנות לביטוח בע
5.0
מבוסס על 34 ביקורות
מיקה בכר
מיקה בכר
רוצה להודות לענבר,עלמקצועיות לחא פשרות.בתור אחת כמוני שלא מבינה בתחום..הרגשתי נח לשאול הכל והכל נענה בהסברים מפורטים. והכל בסבלנות.הכל בהתאמה אישיתאז תודה. ממליצה בחום
Danny Frydman
Danny Frydman
ענבר הגלתה כסוכנת נעימה, מקצועית ועניינית. היא עזרה לנו הן בזיהוי פוליסות מיותרות והן בייעול הפוליסות הקיימות ובכך סייעה לנו לחסוך כסף כל חודש. היא נטעה בנו את התחושה שיש על מי לסמוך גם בעתיד.
immoavi
immoavi
שירות מעולה , איכפתיות , ליווי והתמדה לאורך שנים, חריצות ומסירות. בקיצור שווה בהחלט
איציק דוידיאן
איציק דוידיאן
חייב לומר שעינבר מקסימה וכייף לדבר איתה בנוסף לכך גם מקצועית מאוד.ממליץ בחום
shlomi nahmias
shlomi nahmias
שירות אישי ומקצועי מכל הלבעינבר סוכנת מצויינת תמיד עם רצון לעזור ולספק כמה שיותר מידע
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם סוכן ביטוח, אשמח לקבל פרטים.